Module 2 :: ก้าวเข้าสู่การอ่านเรื่อง

เรียนภาษาไทย Module 2 :: ก้าวเข้าสู่การอ่านเรื่อง

หลังจากที่คุณได้เรียนคาศัพท์และรูปประโยคมาบ้างแล้วใน module 1 การเรียนการสอนของ Module 2 จะเป็นการอ่านรูปประโยคที่มีความยาวมากขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่าการอ่านเรื่อง แล้วคุณจะอ่านอย่างไรล่ะ ในเมื่อคุณยังไม่รู้จักตัวอักษรไทยเลยด้วยซ้า นี่คงเป็นคาถามในใจของคุณตอนนี้ แต่คุณไม่ต้องวิตกกังวลไป เพราะการอ่านเรื่องในระดับ Module 2 นั้น เราจะใช้การอ่านจาก Phonetics Symbol ตามที่คุณเคยเรียนมาแล้วใน Module 1 นั่นล่ะ ว่าแต่.. คุณยังจา Phonetics Symbol ได้หรือไม่?

ชั้นเรียนที่สูงขึ้น คำศัพท์ที่มากขึ้น

Module 2 จะเน้นไปที่การอ่านเรื่องเพื่อความเข้าใจ ในแต่ละเรื่องจะประกอบไปด้วยทั้งคาศัพท์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรูปประโยคที่มีความยาวมากกว่าเดิม ซึ่งคุณจะสามารถนาคาศัพท์และรูปประโยคใหม่ๆ ไปใช้พูดกับคนไทยได้ เช่น คุณเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนอย่างไร สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของคุณมีอะไรบ้าง การทาความสะอาดบ้านต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง หรือในสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น เวลาคุณเข้าร้านเสริมสวย คุณจะบอก2ช่างเสริมสวยว่าอย่างไร

เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของไทย

ในแต่ละเรื่องที่คุณจะได้เรียนใน Module 2 นั้น จะสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่อาจดูแปลกในสายตาของชาวต่างชาติเอาไว้ด้วย ซึ่งจะทาให้คุณได้รู้จักวีถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น เป็นต้นว่า เวลาเพื่อนจะย้ายบ้านและต้องทาความสะอาด ทาสีบ้านใหม่ เพื่อนคนอื่นก็จะไปช่วยกัน หรือ คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าเวลาคุณไปบ้านเพื่อนคนไทย คุณจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านเสมอ นอกจากวัฒนธรรมไทยเล็กๆ น้อยๆ ข้างต้นแล้ว ใน Module 2 ยังมีเรื่องราวอื่นๆ ที่คุณอาจจะจาเป็นต้องใช้เมื่ออาศัยอยู่ที่เมืองไทย เช่น การพูดโทรศัพท์กับโอเปอร์เรเตอร์คนไทย หรือ ถ้าคุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร คุณจะทาอย่างไร และนี่เป็นแค่ส่วนน้อยของเรื่องราวที่คุณจะได้เรียนใน module2 เท่านั้น

คล็ดลับคือการพยายามพูดกับคนไทยบ่อยๆ

วิธีเรียนภาษาไทยที่ดีที่สุด คือ การนาเอาภาษาไทยไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งก็คือการออกไปพูดคุยกับคนไทย ยิ่งคุณพยายามพูดคุยกับคนไทยมากเท่าใด คุณจะยิ่งเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้รวดเร็วยิ่งขึน้ การเรียนที่โรงเรียนภาษายูเนี่ยนนัน้ สิ่งที่คุณจะต้องทาเป็นประจาทุกวัน ก็คือการทาการบ้านตามที่ครูสงั่ และการบ้านของคุณก็คือ การที่คุณออกไปพูดกับคนไทย และเขียนคาตอบมาส่งครูของคุณในเช้าวันถัดไป นอกจากนี ้เราอาจจะมีการพาคุณและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ออกไปพูดคุยกับคนไทยในบริเวณใกล้กับโรงเรียน เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาไทยกับสถานการณ์จริงภายนอกโรงเรียนอย่างสนุกสนาน และเรารับรองว่า ถ้าคุณได้มาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษายูเนี่ยน คุณจะมีความสุขและสนุกสนานอย่างแน่นอน